Rapportage & Verantwoording

Samenvatting van het evaluatie rapport van “Cuba & de Winter 25 april 2018” betreffende het

ReconnAct JobMaatjes pilot project

Inleiding
Deze evaluatie opdracht aan “Cuba & de Winter” is verstrekt door Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen. Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen is een stichting zonder commercieel oogmerk voortkomend uit GIDSnetwerk Nederland en voert in Waddinxveen een lokaal ReconnAct project uit en heeft hiertoe in juni 2017 een samenwerkingsovereenkomst met de landelijke ReconnAct organisatie afgesloten.
Op 7 november 2017 heeft Gemeente Waddinxveen toestemming gegeven om binnen de bestaande kaders een pilot te starten. Kern van de activiteiten is de begeleiding van uitkeringsgerechtigden in het zogenaamde doelgroepenregister door Jobmaatjes.

De gemeente Waddinxveen is een gemeente van ruim 26.000 inwoners. Waarvan enkele honderden in de bijstand zijn. Gemeente Waddinxveen hecht er belang aan dat zo veel mogelijk mensen participeren in de samenleving, voor wie dat kan met werk.

De stakeholders zijn naast beide samenwerkende partijen Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen en Gemeente Waddinxveen ook de JobZoekenden (deelnemers) werkzoekende bijstandsgerechtigden, werkzoekende met een WW uitkering en ander Waddinxveners op zoek naar werk. Daarnaast zijn ook de JobGevers (werkgevers) (o.a. OPW) stakeholders bij het vinden van geschikt personeel. Voor deze evaluatie zijn interviews met de verschillende stakeholders gehouden.

De resultaten:
Er zijn twaalf matches tot stand gebracht.
Van deze twaalf is/zijn:
• Drie deelnemers op een betaalde baan geplaatst.
• Eén deelnemer als freelancer geplaatst.
• Twee deelnemers op een leerwerkplaats en/of vrijwilligersbaan geplaatst. Op moment van schrijven is eén van deze twee bij een werkgever aangeboden. 
• Eén deelnemer zeer recent bij een werkgever aangeboden voor de opvulling van een vacature.
• Twee deelnemers moesten na intake nog gekoppeld worden aan een jobmaatje.
• Eén deelnemer heeft afgezien van begeleiding door een JobMaatje.
• Twee deelnemers hebben het traject afgebroken wegens persoonlijke omstandigheden.

Samenvatting JobZoekenden (Deelnemers)
De geïnterviewde JobZoekenden zijn zelf actief op zoek naar werk maar ook onder leiding van JobMaatjes en soms door tussenkomst van de Gemeente. Allen hebben eerdere werkervaringen.
De deelnemers die hebben kennisgemaakt met ReconnAct Waddinxveen kregen een intakegesprek en zijn daarbij goed voorgelicht over het project. Voor alle deelnemers heeft er een succesvolle match plaatsgevonden. Deelnemers ontmoeten hun JobMaatjes frequent en leren zich te oriënteren op welk werk dat voor hen geschikt is en worden geholpen zelf daarop te solliciteren. Sommigen zijn reeds naar werk geholpen, anderen zijn nog onderweg in het traject met hun JobMaatjes.
Deelnemers melden dat niet alle ambtenaren van de Gemeente op de hoogte zijn van het project. Als verbeterpunt geven deelnemers aan dat een betere samenwerking tussen ReconnAct Waddinxveen en de Gemeente Waddinxveen tot betere resultaten kan leiden. Deelnemers zijn positief over de projectleiding.

Samenvatting JobMaatjes
JobMaatjes zijn zeer betrokken en intrinsiek gemotiveerd. De intakegesprekken en de informatie aan JobMaatjes wordt als goed beoordeeld. Zij ervaring de training en intervisie die zij ontvangen overwegend als goed, nuttig, maar ook als beperkt.
De match en de contacten met deelnemers worden door de JobMaatjes overwegend als goed beoordeeld. De ervaringen met de projectleiding zijn positief.
Als verbeterpunten geven de JobMaatjes aan dat meer betrokkenheid van de projectleiding bij ondernemers en ondernemingen tot hogere resultaten kunnen leiden; er meer achtergrond informatie van deelnemers wenselijk is; er sneller geschakeld kan worden; er meer deelnemers aangemeld mogen worden; meer betrokkenheid van het bestuur; meer budget voor het project en meer feedback op de ervaringen op hun werkzaamheden.

Samenvatting JobGevers (Ondernemers)
JobGevers zijn betrokken bij het project via het OPW (Ondernemers Platvorm Waddinxveen) hebben overwegend geen problemen bij het vinden van personeel en stellen belang voortkomend uit hun maatschappelijke betrokkenheid. Incentives zijn voor hen wel van belang maar ook uitleg over eventuele nu nog niet duidelijk gemaakte andere belangen voor hen. Hun ervaringen met het bestuur van ReconnAct Waddinxveen en de Gemeente Waddinxveen zijn wisselend goed of zijn er in het geheel niet.
Ondernemers geven aan dat bij een krimpende arbeidsmarkt ReconnAct Waddinxveen nu nog te klein is om een rol te spelen maar wel de potentie heeft. Aandacht en meer financiële dekking schatting zij in als erg nodig.
De ervaringen met de projectleiding zijn positief, toch is het in hun ogen (oren) nog te stil rondom het project. Men beveelt aan dat er helderheid over de rollen van ReconnAct Waddinxveen en de Gemeente zelf dient te bestaan.

De projectleiding is als een spin in het web en onderhoud met alle stakeholders op een goede en plezierige wijze contact. De Projectleiding heeft veel taken, voert die nauwgezet en accuraat uit, krijgt daarvoor te weinig uren betaald. Er is behoefte aan meer ondersteuning met name op communicatief vlak. Er bestaat ambitie om ook meer ingang te hebben in het bedrijfsleven. Er is behoefte aan meer feedback. Een groter commitment de van de Gemeente Waddinxveen zal het werk van de projectleiding makkelijker en prettiger maken en de slagvaardigheid en resultaten vergroten.

Consensus alle stakeholders
Alle betrokken stakeholders met wie er gesproken is zijn bescheiden over de resultaten maar positief over een vervolg en de groeimogelijkheden van het project en de impact daarvan.

Conclusies
‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving’
Dit citaat uit de troonrede van Koning Willem Alexander uit 2013 wordt door ReconnAct Waddinxveen op een hele praktische wijze ingevuld. Waddinxveen mag zich verheugen in dit bijzondere initiatief zonder winstoogmerk.
De kracht ligt in de betrokkenheid en warme leads die deelnemers onder de aandacht brengen bij ondernemers. Geen betere pleitgrond is er dan de intrinsieke motivatie van medeburgers in dezelfde gemeente aan de zijde van een werkzoekende.
Het unieke project verdient navolging en opvolging ongeacht hoe kleinschalig het nu ook is en hoe bescheiden de resultaten en de betrokkenen daarover zijn. In aanmerking moet genomen worden dat het project een (te) lange aanloop heeft gekend eer dat er een (zeer) bescheiden budget is beschikbaar gesteld. Afgezet tegen de kosten kunnen de baten voor de Gemeente Waddinxveen nog wel eens heel gunstig uitpakken door reductie van bijstandsuitkeringen.
De bevindingen van de stakeholders roepen een beeld op van een jong project dat al snel een evaluatie moet opleveren terwijl de inkt van de overeenkomst nog maar net droog is. De cijfers onderstrepen het potentieel dat wij zien.

Het project is redelijk tot goed ingeschat. De uitdagingen die blijken uit de ervaringen van de stakeholders zijn :
• Grotere en snellere respons van het ambtelijk apparaat van de Gemeente Waddinxveen
• Meer deelnemers aanmelden voor de Jobmaatjes in het project
• Wat meer aandacht voor training en intervisie
• Wat grotere betrokkenheid van ondernemers (en in mindere mate bestuur)
• Meer uren en communicatie ondersteuning voor de projectleiding
• Meer bekendheid met het project bij ondernemers en samenleving
• Duidelijkere rollen ReconnAct Waddinxveen en Gemeente Waddinxveen
• Incentives en uitleg aan ondernemers voor in dienst nemen deelnemers

Het gebeurt zelden dat er vanuit de samenleving op onbaatzuchtige wijze een initiatief als door GIDSnetwerk wordt aangegaan. Het zo op een presenteerblaadje krijgen kan uniek genoemd worden en verdiend zelfs navolging in meer gemeenten. Waddinxveen kan deze pilot als een referentie project voor andere gemeenten benoemen.

Aanbevelingen:
Tel uw zegeningen. Pak de verbeterpunten op en ga de uitdagingen aan, verheug u in het goede voornemen en de geleverde prestaties en verleng het arrangement. Vier uw successen maak ze bekend en deel ze via al uw media uitingen. Breng het onder de aandacht van alle ambtenaren en burgers, zet daar zo nodig professionals voor in. Laat dit rapport niet liggen in een la maar deel het met politiek verantwoordelijken en de gemeenschap.